Privacy Policy

Wie zijn we.

Ons website adres is: https://limtec.be.

Het beleid van LIMTEC+ en ANTTEC+ met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

LIMTEC+ en ANTTEC+ nemen de verwerking van persoonsgegevens ernstig. In deze verklaring leggen we uit hoe we deze gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze tekst beschrijft met andere woorden het algemene beleid van deze fondsen op het vlak van gegevensverwerking. 

Enkele algemene principes, waar we ons aan houden.

Omdat uw rechten belangrijk zijn, verwerken wij persoonsgegevens met de grootste zorg en met inachtneming van enkele principes. 

 1. Wij gebruiken persoonsgegevens altijd op een correcte, betrouwbare en transparante manier voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden. We registreren enkel de gegevens die hiervoor noodzakelijk zijn en bewaren deze niet langer dan nodig.
 2. Elke betrokkene heeft het recht om duidelijk geïnformeerd te worden over hoe wij zijn of haar persoonlijke gegevens gebruiken. We zullen altijd transparant zijn over de gegevens, die we verzamelen en de manier waarop we ze gebruiken. We helpen indien nodig bij het begrijpen van onze verwerkingen.
 3. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om persoonlijke informatie veilig te bewaren en te verwerken en te beschermen tegen misbruik.
 4. We houden ons aan alle Europese en nationale regels. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens is LIMTEC+ en ANTTEC+, waar beroep op gedaan wordt voor het verlenen van een dienst.

 • Voor de opleidingen die in Limburg georganiseerd worden:
  1. LIMTEC+ NV, Wetenschapspark 35, 3590 Diepenbeek (BTW-nummer BE 0553 708 563)
 • Voor de opleidingen die in Antwerpen georganiseerd worden:
  • ANTTEC+ NV, Filip Williotstraat 7 te 2600 Berchem (BTW-nummer: BE 0831 080 162);

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met ons via: privacy@limtec.be en privacy@anttec.be

Voor vragen die meer betreffen dan toelichting, kunnen wij u verzoeken om u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de persoon verstrekken, die er recht op heeft. 

Wanneer verzamelen en verwerken wij gegevens? 

We verzamelen en verwerken gegevens over u wanneer u zich inschrijft voor één van onze diensten, bijvoorbeeld opleidingen, workshops, enz. We doen dit ook wanneer u zich inschrijft op één van onze gratis nieuwsbrieven of op een andere manier met ons contact opneemt. 

Soms verstrekt u de gegevens niet zelf, maar gebeurt dat door een contactpersoon of vertegenwoordiger van de onderneming, waar u tewerkgesteld bent. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer deze u inschrijft op een opleiding uit ons aanbod die u binnen of buiten uw onderneming gevolgd hebt. In dat geval moeten wij uw gegevens verwerken om de organisatie van deze opleiding mogelijk te maken. 

Volgt u als werkzoekende een opleiding bij ons, dan is het mogelijk dat wij uw gegevens verkrijgen van partners, zoals VDAB, waarmee wij een samenwerkingsovereenkomst hebben. 

We verzamelen en verwerken tevens gegevens over u indien u in het kader van één van onze diensten als contactpersoon of opleidingsverantwoordelijke van een onderneming of organisatie opgegeven wordt. Dit kan door u zelf gebeuren of door uw werkgever of zelfs een werknemer uit uw onderneming of organisatie.

Bent u (kandidaat) leverancier of onderaannemer, bijvoorbeeld trainer of loopbaanbegeleider, dan worden uw gegevens verwerkt in het kader van de activiteiten, waarvoor we op u beroep (willen) doen. 

Bent u sollicitant, nieuw personeelslid of bestuurder van één van onze organisaties of hebt u binnen één van onze werkvelden een bijzondere expertise dan registreren we uw persoonsgegevens, voor zoverre deze noodzakelijk of nuttig zijn in het kader van onze (potentiële) samenwerking. 

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is, of kan zijn, voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Wij verzamelen en verwerken deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult, als wanneer u ons gegevens elektronisch bezorgt of mondeling (telefonisch) mededeelt. 

Welke gegevens verzamelen en verwerken wij (en waarom)? 

Het gaat over de gegevens, die wij nodig hebben voor de uitvoering, eventuele facturatie, evaluatie en rapportering van de diensten, waarvoor op ons beroep gedaan wordt, alsook voor de (interne) organisatie van deze diensten (leveranciersbeheer, boekhouding, personeel). 

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen.

Voorbeelden zijn uw naam, professioneel e-mailadres, de naam van de onderneming waar u tewerkgesteld bent, een telefoonnummer, … . 

Het betreft hoofdzakelijk professionele gegevens. Uitzonderlijk worden privé-gegevens genoteerd. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u een opleiding volgt uit eigen initiatief buiten het bedrijf waar u tewerkgesteld bent. Ook voor de opmaak van de attesten Vlaams opleidingsverlof zijn privé-gegevens nodig.

Volgt u een opleiding dan zullen bepaalde gegevens zoals functie, scholingsniveau en leeftijd worden geregistreerd en verwerkt in het kader van een kwaliteitsvolle en op uw noden afgestemde voorbereiding en uitvoering van deze dienstverlening. 

Deze gegevens zijn tevens noodzakelijk in het kader van onze interne evaluaties en rapporteringen met betrekking tot de resultaten en de kwaliteit van onze dienstverlening, in het bijzonder met betrekking tot de doelgroepen, die we met onze initiatieven (willen) bereiken.

Wordt er op websites gebruik gemaakt van cookies (of andere gelijkaardige technologieën) ?

We maken inderdaad voor bepaalde websites, emailberichten en andere interactieve toepassingen gebruik van “cookies” en andere technologieën zoals pixeltags en web beacons. 

Deze technologieën dragen er toe bij dat u zo goed mogelijk van onze websites en andere interactieve toepassingen gebruik kan maken. Met sommige cookies onthoudt uw computer bijvoorbeeld uw logingegevens of in welke taal u een website wil bekijken. Ze helpen ons daarenboven om het gedrag van gebruikers beter te begrijpen door bijvoorbeeld aan te geven welke webpagina’s werden bezocht.

We behandelen de gegevens verzameld door cookies en andere gelijkaardige technologieën als persoonlijke informatie. 

Meer informatie over de gebruikte cookies en hoe u ze desgewenst kan weigeren of verwijderen vindt u in de “cookie verklaring” op elk van onze websites, die van deze technologie gebruik maakt. 

Wat zijn de (bij wet voorziene) grondslagen voor onze verwerking van persoonsgegevens? 

Voor de verwerking van persoonsgegevens handelen we volledig in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving. 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de “contractuele relatie”, die wij met u hebben als gevolg van uw inschrijving voor een opleiding. Dit is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en onderaannemers. 

In sommige gevallen hebben wij geen contractuele relatie met uzelf, maar wel met uw werkgever. In dat geval is de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd op ons “gerechtvaardigd belang” om opleidingen en activiteiten inzake loopbaanbegeleiding te organiseren. 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie met u uit te voeren, zoals bij promotionele activiteiten en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als organisatie, in het bijzonder onze vrijheid van vereniging en informatie. Die gegevens zijn dan immers vereist om ons toe te laten onze activiteiten uit te voeren. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u te informeren en uw gegevens op een beveiligde manier te verwerken. 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor het doeleinde dat wij nastreven. 

Gaat het om gegevens in verband met opleidingen, die u gevolgd heeft, dan bewaren wij deze tot 10 jaar na het einde van de opleiding. Op die manier kunnen wij gedurende deze periode nog gevolg geven aan latere vragen, zowel van uzelf als van uw werkgever, over gevolgde opleidingen. 

Worden persoonsgegevens meegedeeld aan derden? 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van een kwaliteitsvolle uitvoering van onze diensten, de organisatie van opleidingen. 

Gegevens kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers, waar wij een beroep op doen (waarbij de uitvoering van deze opdracht altijd onder onze controle gebeurt). Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer wij beroep doen op zelfstandige trainer bij een opleiding. 

Indien u zich als werknemer persoonlijk inschrijft voor een opleiding tijdens arbeidstijd, kan uw werkgever van uw deelname een bevestiging krijgen, indien hij hierom verzoekt, zodat wij uw gegevens dan meedelen.

In specifieke situaties kunnen wij verplicht zijn om gegevens over u door te geven aan een overheidsinstantie. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht en/of wanneer een overheidsinstanties het recht heeft in het kader van een samenwerking om bij ons gegevens op te vragen. Een voorbeeld hiervan is wanneer u als werkzoekende een opleiding bij ons volgt in samenwerking met en gesteund door VDAB. In dat geval gaan wij altijd na of de nodige voorwaarden voor opvraging zijn vervuld. 

Worden uw gegevens doorgegeven buiten Europa? 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar organisaties (of bewaard op servers) in derde landen. Dit zijn landen die niet behoren tot de Europese Economische Ruimte, die wordt gevormd door de Europese Unie, samen met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Als dat toch zou gebeuren, dan gaan wij na of deze ontvangers in derde landen over een adequaat beschermingsniveau beschikken. We baseren ons hierbij o.a. op de besluiten van de Europese Commissie, waarin het passend beschermingsniveau in derde landen wordt vastgesteld.

Indien dergelijke info niet beschikbaar is, zorgen wij voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde modelcontractbepalingen te sluiten. 

Beveiliging 

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat: 

 • gegevens op papier worden in gesloten kasten bewaard, 
 • digitaal opgeslagen persoonsgegevens zijn enkel raadpleegbaar met een paswoord, 
 • passende beveiliging van IT-systemen (firewall, anti-virus, enz.)
 • digitale persoonsgegevens worden nooit opgeslagen op een usb-stick of andere externe gegevensdragers. 

Uw rechten 

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via privacy@limtec.be of privacy@anttec.be .

Om te verhinderen dat uw gegevens worden medegedeeld aan iemand, die daar geen recht op heeft dient uw vraag vergezeld te zijn van een bewijs van uw identiteit (scan identiteitskaart). 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop de opleidingscentra uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be ), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. 

Wijzigingen 

De opleidingscentra behouden zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.